top of page
Algemene voorwaarden

Door aanvaarding van huidige voorwaarden, doet de koper uitdrukkelijk afstand van de toepassing van zijn eigen aankoopvoorwaarden, die bijgevolg niet tegenstelbaar zijn.

 

1. ALGEMENE VOORWAARDEN Een aanbod houdt geen enkele verbintenis in. Enkel een ondertekende overeenkomst tussen de twee partijen en/of een bevestiging van de offerte verbindt de twee partijen. Een offerte blijft geldig tot drie maanden na offertedatum.

 

2. DE BETALING Bij ontvangst van de ondertekende offerte wordt een voorschotfactuur overhandigd ten bedrage van 30% van het offertebedrag incl. btw. Twee weken voor aanvang van de werken wordt een tweede factuur opgemaakt ten bedrage van 30% van het offertebedrag incl. btw. Een derde factuur ten bedrage van 30% van het offertebedrag incl. btw wordt opgemaakt bij de start der werken. Indien de betaling van één van deze facturen na 7 dagen onbetaald is gebleven hebben we het recht om de werken tijdelijk op te schorten, en dit tot na de betaling van de openstaande facturen. Een vierde factuur ten bedrage van 10% van het offertebedrag incl btw. wordt opgemaakt bij de oplevering der werken (zie ook punt 13. Opleveringen) en is te betalen op de dag van de oplevering. Behoudens uitdrukkelijk tegenbericht zijn onze facturen (met uitzondering de laatste factuur van 10% bij oplevering) betaalbaar binnen 7 dagen, zonder korting. Bij gebreke van betaling op de vervaldag is een moratoire interest van 10% per jaar in rechte verschuldigd op de niet betaalde factuur, dit alles door het gewoon verstrijken van de vervaldag en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling dienaangaande vereist is. Betalingen worden steeds eerst aangerekend op de eventuele vervallen interesten met betrekking tot de verschuldigde facturen. Naast de moratoire interesten, zal de factuur tevens automatisch verhoogd worden met een bedrag van 12% (en met minstens 50.00 euro) uit hoofde van een forfaitair verhogingsbeding. Dit bedrag maakt geen hindernis uit voor de toepassing van art. 1244 van het burgerlijk wetboek in hoofde van de schuldenaar. De wissels houden geen afwijking in van de betalingsvoorwaarden, zoals voorzien in huidige bedingen. In het geval dat betaling per wissel wordt aanvaardt, zullen alle kosten die hieruit voortvloeien ten laste van de koper vallen.

 

3. EIGENDOMSBEHOUD Al de geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van al onze schuldvorderingen. Bij gebreke van betaling op de vervaldag , behouden we ons het recht voor om de geleverde goederen terug op te eisen, en dit op een onherroepbare wijze. De niet-betaling van een factuur laat ons toe, elke latere levering op te schorten en volledige betaling van al de verschuldigde facturen te eisen, voorafgaand aan een latere levering.

 

4. BEVOEGDHEID In geval van betwisting is enkel de vrederechter van het Kanton Ninove bevoegd, alsook de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.

 

5. DE LEVERING De leveringstermijnen worden enkel als een aanwijzing gegeven. Alle elementen van overmacht, alsook slecht weer, stakingen, averij aan machines, lock-out, brand, transportproblemen en alle andere gebeurtenissen die aan onze controle ontsnappen, worden beschouwd als gevallen die elke verantwoordelijkheid uitsluiten en ons bevrijden van elke verbintenis. In deze gevallen -indien de leveringstermijn de oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijn met 6 weken overschrijdt- heeft ieder der partijen het recht mits, het verzenden van een aangetekende brief, de gesloten overeenkomst te ontbinden zonder kosten of vergoeding. In het geval van overeenkomst met gespreide leveringen, zal elk lot worden beschouwd als het voorwerp van een onderscheiden en zelfstandige overeenkomst.

 

6. INPLANNEN WERKEN De werken worden pas definitief in onze planning opgenomen van zodra de offerte –ondertekend voor akkoord- in ons bezit is.

 

7. UITVOERINGSTERMIJNEN EN PLANNING De geplande startdatum van de werken is een richtdatum en niet bindend. Slecht weer voorafgaand aan deze datum kan voor vertraging zorgen. De uitvoering van de werken zelf is ook afhankelijk van de weersomstandigheden. Een oprit aanleggen aan de straatzijde kan onder slechtere weersomstandigheden gebeuren dan bijvoorbeeld een gazonaanleg in een achtertuin. Experientia bepaalt zelf wanneer welke werken uitgevoerd kunnen worden. Zo zullen we bijvoorbeeld nooit een gazon zaaien bij te natte weersomstandigheden of bij langdurige droogte.

 

8. VOORBEREIDING WERF DOOR DE KLANT Tijdens de werfvoorbereiding zal besproken worden welke zaken de klant eventueel nog moet voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld het verwijderen van speelgoed of tuinmeubelen zijn. Indien de voorbereiding niet gebeurd werd door de klant dan zal Experientia deze werken uitvoeren aan het gewone uurtarief van 45.00€/uur excl. btw.

 

9. WERFBESCHERMING AANGEBRACHT DOOR DE KLANT De klant mag eventueel preventief bepaalde bescherming aanbrengen aan de woning of andere waardevolle zaken. Echter, Experientia moet hiervan op voorhand op de hoogte gebracht worden. Dit zowel voor het aanbrengen als het weer weghalen van de beschermingsmaterialen. Zo kunnen we samen een plaatsbeschrijving noteren.

 

10. WERKWIJZE EN GEBRUIKTE MATERIALEN Wanneer we een project opstarten trachten we aan één stuk door te werken, zonder noemenswaardige onderbrekingen. We starten liever enkele dagen later zodat we kunnen blijven doorwerken, in plaats van om de zoveel dagen afwezig te zijn. Een goede werfvoorbereiding is standaard voorzien. Iedere avond wordt de werf (en de straat) proper en veilig achtergelaten zodat u als klant minimale hinder ondervindt van de werken. Alle werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst, met bekwame personeelsleden en een modern machinepark. We werken uitsluitend met materialen van eerste kwaliteit. Enkel gespecialiseerde leveranciers mogen hun materialen en planten leveren bij Experientia. Voor funderingen met stabilisé voor onze verhardingswerken werken we uitsluitend met grof rijnzand en 150kg cement/m³. Dit is de sterkste stabilisésoort, meer cement verlaagt de waterdoorlaatbaarheid wat dan weer nadelige gevolgen zou hebben voor de duurzaamheid. Stabilisé voor constructiewerken en keramische tegels bevat wel 200kg cement/m³. Plaatsing van keramische tegels gebeurt steeds door middel van dubbele verlijming. Dit betekent dat zowel de tegel als de ondergrond in stabilisé van lijm voorzien worden bij de plaatsing.

 

11. BIJKOMENDE WERKEN Werken die niet expliciet opgenomen zijn in de offerte zijn bijkomende werken, en worden ofwel uitgevoerd in regie aan het op dat moment geldende uurloon, ofwel wordt hiervoor na overleg met de klant een bijkomende offerte opgesteld. Voor bijkomende werken wordt steeds een bestelbon ondertekend of voor akkoord doorgemaild en ze worden meteen na uitvoering gefactureerd.

 

12. WIJZIGINGEN TIJDENS DE WERKEN Indien er tijdens de werken wijzigingen aangevraagd worden door de klant dan moeten deze altijd schriftelijk of via mail bevestigd worden voor akkoord.

 

13. OPLEVERING Na de volledige afwerking van uw tuin- of zwembadproject zal een verantwoordelijke met u het volledige project ter plaatse doorlopen en bespreken. Eventuele opmerkingen zullen dan genoteerd en nadien verder opgevolgd worden. Een ingebruikname van het geleverde product en dus onderwerp van de oplevering door de klant staat gelijk aan een oplevering zonder opmerkingen. Een opleveringsdocument (met opmerkingen) is een bindend en rechtsgeldig documenten tussen de klant en Experientia waarbij Experientia zich ertoe verbindt om eventuele opmerkingen spoedig weg te werken. Bijgevolg is een opleveringsdocument met opmerkingen geen reden om de laatste factuur van 10% niet te betalen tot na het wegwerken van de opmerkingen.

 

14. DE WAARBORG De goederen worden steeds vervoerd op risico van de koper, zelfs indien de levering franco gebeurt. Iedere klacht, van welke aard dan ook, dient om geldig te zijn, ons toegezonden te worden met een aangetekende brief binnen de 10 dagen van de levering. Garantie op het aanslaan van beplanting. Er zijn veel externe factoren die wij als firma niet in de hand hebben, zoals droogte, wateroverlast, slechte of geen nazorg door de klant,… We doen er tijdens de aanplantingen echter alles aan om de planten een optimale start te geven en zo uitval te minimaliseren. De klant dient op zijn beurt echter nadien het nodige te doen, zoals bij droogte water geven, onkruid wieden, op tijd snoeien,… om de beplanting in optimale omstandigheden te laten ontwikkelen. Wij bieden geen garantie op beplanting die stuk gaat door nalatigheid van de klant. Indien de klant op een bepaald moment twijfels heeft is hij ertoe gehouden om de tuinarchitect te contacteren voor advies. Voor constructiewerken is de 10-jarige garantie op bouwwerken van toepassing. Voor de zwembaden geldt een levenslange garantie op de waterdichtheid, uv bestendigheid en osmose vrijheid van de kuip en de wettelijke 2 jaar op de technieken indien de technieken gebruikt en onderhouden worden zoals aangegeven op onze handeleidingen. Om deze waarborg te behouden is het van belang dat de eerste jaren 2 x per jaar een onderhoud door ons voorzien wordt en dit aan de prijzen die op dat moment gelden. 1

 

15. ONDERHOUD VAN DE AANGELEGDE TUIN GAZON EN BEPLANTING/ VERHARDINGEN EN CONSTRUCTIES Het onderhoud van de tuin start meteen na de aanleg. Wieden, snoeien, bemesten… Per project ontvangt de klant een specifieke beschrijving voor het onderhouden van de tuin. Dit zowel voor de beplanting, het gazon als de verhardingen en andere constructies.

 

16. ONDERHOUD ZWEMBAD EN ZWEMVIJVER Indien van toepassing voor uw project kan u online via onze website op uw persoonlijk gebruikersaccount de handleidingen met onderhoudsvoorschriften raadplegen. Deze informatie wordt ook meegegeven bij de oplevering van uw zwembad

bottom of page